Põhiväärtused

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

AUSUS enda ja teiste suhtes, tõe hoidmine ja usalduse kasvatamine.

TÖÖKUS viib sihile ja tagab eesmärkide täitmise, töökus ei loo üksnes vahendeid eluks, vaid loob elule väärtuse.

KOHUSETUNNE ehk meelekindlus endale võetud ülesannete eest vastutust kanda.

HOOLIVUS läbi sõbraliku suhtumise keskkonda, üksteisesse ja iseendasse.

TURVALISUS vaimset ja füüsilist hoitust tagav õpikeskkond loob eeldused iseseivate ja toimetulevate isiksuste kujunemiseks.

LOOVUS kasutada kaasaegseid, innovaatilisi õppemeetodeid; avatus ja vastuvõtlikkus uutele kogemustele, muljetele; püüd oma võimeid kasutada ja arendada.

 

 

Avaldatud 03.08.2022. Viimati muudetud 31.01.2024.