Projektid

PROJEKT: Leisi Kooli õppe kaasajastamine läbi IKT-vahendite soetamise

LÜHIKIRJELDUS:

Leisi Kooli õppetöö võimalusi kaasajastati läbi IKT vahendite soetamise. Kaasaegsed tehnoloogiad võimaldavad rakendada muutunud õpikäsitlust ja piisav kogus seadmeid tagab kõigi õpilaste aktiivse kaasamaise ainetundides. Kaasaegne õppevara toetab haridusliku erivajadusega õpilaste teadus- ja abstraktset mõtlemist ning praktiliste oskuste andmist, mis võimaldab tulevase tööelu ning karjäärivalikut. Lisaks aitab õppevara pakkuda rikastatud õpet muukeelsetele õpilastele ja põnevat huvitegevust.

EESMÄRK:

Projekti eesmärgiks oli kaasajastada Leisi Kooli õppe-kasvatustööd IKT vahendite lõimimisega ainetundidesse ja pakkuda põnevat huvitegevust ka ainetundide väliselt.

TULEMUS:

Projekti raames kaasajastati Leisi Kooli õppe-kasvatustööd IKT vahendite soetamisega ja nende lõimimisega ainetundidesse. Projekti raames soetati eesmärgipäraselt kaks seadet:

1.) Class VR prillide komplekt

2.) Snapmaker 3-1

Eelnimetatud seadmete juurde loodi tunnikavad ning viidi läbi ainetunnid.

TOETUS JA EELARVE:

Rahastatud meetmest 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt, taotlusvoorust 1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022 ja projekt panustab valdkonda 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine. Toetuse määr 85%.

Projekti eelarve: 9756,13 eurot, millest toetus oli 8292,71 eurot.

Avaldatud 01.09.2023. Viimati muudetud 01.09.2023.