Taotluste esitamine

Date created 17.03.2023

Esitada saab taotlusi lasteaiakoha saamiseks ning esimesse klassi astumiseks.

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNOlink opens on new page või paberkandjallink opens on new page (docx)link opens on new pageTaotluste vastuvõtt lasteaedadesse 2023/24. õppeaastaks toimub 15.03–15.04. Vabade kohtade olemasolul saab täiendavaid taotlusi esitada alates 2.05.2023.

Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda. Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkondlink opens on new page ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. Kui vanem esitab taotluse lasteaiakohale väljaspool taotlusperioodi (iga aasta kevadel), siis määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on parasjagu vabu kohti.

Esimesse klassi astumine ja ranitsatoetus

Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli Saaremaa vallas registreeritud elukohta omavale lapsele lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest ning arvestades esmajärjekorras õpilase registreeritud elukoha lähedust ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Vabade kohtade olemasolul saab arvestada ka lapsevanema soove ning võtta kooli väljaspool Saaremaa valda elavaid lapsi. Esimesse klassi minevale lapsele saab koolikohta taotleda ka väljaspool taotlusperioodi (iga aasta kevadel), kuid siis määratakse lapsele koolikoht võttes arvesse vabade kohtade olemasolu õppeasutustes.

Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas elektrooniliselt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNOlink opens on new page või paberkandjallink opens on new page (docx)link opens on new page. Taotledes koolikohta Kuressaares peab ära märkima kaks eelistust; vastuvõttu Luce Koolilink opens on new page korraldab asutus ise ning sel juhul ei pea lapsevanemad elukohajärgse kooli määramist vallalt taotlema. Taotluste vastuvõtt esimesse klassi astumiseks 2023/24. õppeaastaks toimub 15.–31.03.

Kooli määramise taotlusega samaaegselt saab lapsevanem esitada ka taotluse 200-eurose ranitsatoetuse väljamaksmiseks iga esmakordselt koolimineva lapse kohta. Taotlus tuleb esitada haridusteenuste haldamise süsteemis ARNOlink opens on new page hiljemalt 10. septembriks. Toetused makstakse välja septembrikuu jooksul pärast seda, kui koolid on laste õppima asumise andmed riiklikus haridusandmete registris kinnitanud. Ranitsatoetuse väljamaksmise eeltingimuseks on lasteaiakoha kasutusegalink opens on new page seotud võlgnevuste puudumine.

Last changed 17.03.2023.

More news