tyhi
AVALEHTKOOLISTKOOLIPEREÕPPETÖÖÕPILASELEKOOLIELUTEENUSEDKONTAKTID
Leisi Keskkooli põhimäärus  Muudetud 17.03.2014

Leisi Keskkooli õpilasesinduse põhimäärus
Leisi Keskkooli õpilasesinduse tegevuskava 2017/2018 õppeaastal

Leisi Keskkooli arengukava (2017-2019)

Leisi Keskkooli õppekava üldosa
Põhikooli ainekavad:
Eesti keel ja kirjandus
Kehaline kasvatus
Kunstiained
Loodusained
Matemaatika
Informaatika
Sotsiaalained
Tehnoloogia
Võõrkeeled

Gümnaasiumi ainekavad:
Arvuti kasutamine uurimustöös
Eesti keel ja kirjandus
Joonestamise valikkursus
Kehaline kasvatus
Kunstiained
Loodusained
Majandus ja ettevõtlus
Majandusmatemaatika
Matemaatika
Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
Sotsiaalained
Võõrkeeled
Astronoomia
Informaatika universaalsed põhitõed
Inglise keel
Vene keel
Valikkursus: Draamaõpetus
Valikkursus: Uurimustöö alused
Karjääriõpetus
Leisi Keskkooli lihtsustatud õppekava

Leisi Keskkooli üldtööplaan 2017/18 õa

Leisi Keskkooli kodukord Kehtib alates 1.09.2011, muudetud 04.04.2014

Leisi Keskkooli asjaajamise kord ja dokumentide loetelu

Leisi Keskkooli sisehindamise läbiviimise kord
    Lisa 1 - hindamiskriteeriumid
    Lisa 2 - mõõdikud ja arengusihid
    Lisa 3 - juhend andmete kogumiseks

Leisi Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord

Leisi Keskkooli töötajate ja õpilaste tunnustamise kord

Gümnaasiumi koolieksami läbiviimise kord

Uuurimistöö koostamise juhend

Loovtööde korraldamise kord
Loovtööde hindamisjuhend
Loovtöö tiitelleht


 Visioon, missioon, tegevuse eesmärk ja ülesanded
 Põhiväärtused
 Sündmused
 Uudised
 Ajalugu
 Vastuvõtu kord
 Dokumendid
 Juhtimisstruktuur
 Tööpakkumised
 Sponsorid
Täna on sünnipäev
Karolin Jõksi

Palju õnne!
Galerii
Dokumendid
Dokumendiregister
© Leisi Keskkool - Kooli tn. 4, Leisi alevik, Saaremaa 94202
Telefon: (+372) 457 3248


tyhi