tyhi
AVALEHTKOOLISTKOOLIPEREÕPPETÖÖÕPILASELEKOOLIELUTEENUSEDKONTAKTID

Riigieksamid 2018. aastal (eksamite korraldamine)

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

Koolivaheajad 2017/18 õppeaastal

Gümnaasiumi koolieksami läbiviimise kord

Konsultatsioonide ajad

Leisi Keskkooli õppekava üldosa

Põhikooli ainekavad:
Eesti keel ja kirjandus
Kehaline kasvatus
Kunstiained
Loodusained
Matemaatika
Informaatika
Sotsiaalained
Tehnoloogia
Võõrkeeled

Gümnaasiumi ainekavad:
Arvuti kasutamine uurimustöös
Eesti keel ja kirjandus
Joonestamise valikkursus
Kehaline kasvatus
Kunstiained
Loodusained
Majandus ja ettevõtlus
Majandusmatemaatika
Matemaatika
Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
Sotsiaalained
Võõrkeeled
Astronoomia
Informaatika universaalsed põhitõed
Inglise keel
Vene keel
Valikkursus: Draamaõpetus
Valikkursus: Uurimustöö alused
Karjääriõpetus
Leisi Keskkooli lihtsustatud õppekava


Leisi Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord

Gümnaasiumi koolieksami läbiviimise kord

Leisi Keskkooli üldtööplaan 2017/18 õa

Uuurimistöö koostamise juhend
Uurimistööde hindamisjuhend
Juhendaja hinnang uurimistöö valmimise protsessile .pdf ja .doc
Nõuded uurimistööde kaitsjale ja kaitsmisprotseduurile

Loovtööde korraldamise kord
Loovtööde hindamisjuhend
Loovtöö tiitelleht

Leisi Keskkooli karjääriteenuste korralduskava

Klassiväline lugemine 1.-12. klassile


 Õppetöö dokumendid
 Karjääri planeerimise viited
 Karjääriõppega seotud mõisted
Galerii
Dokumendid
Dokumendiregister
© Leisi Keskkool - Kooli tn. 4, Leisi alevik, Saaremaa 94202
Telefon: (+372) 457 3248


tyhi