tyhi
AVALEHTKOOLISTKOOLIPEREÕPPETÖÖÕPILASELEKOOLIELUTEENUSEDKONTAKTID

Visioon, missioon, tegevuse eesmärk ja ülesanded

VISIOON

Aastaks 2016 on Leisi Keskkool jätkusuutlik õppeasutus, kus tähtsustatakse vaimsust ja haritust ning pööratakse tähelepanu iga õppija mitmekülgse arengu toetamisele. Säilitatakse gümnaasiumihariduse andmine ja pakutakse õppuritele ööbimisvõimalust rekonstrueeritud internaadihoones. Leisi Keskkoolis on parimad võimalused õppetöö, kultuuriharrastuste ja spordiga tegelemise ühildamiseks.

MISSIOON

Leisi Keskkool loob võrdsed võimalused heatasemelise hariduse andmiseks kõigile erinevate võimetega õppuritele. Noortes kasvatatakse oluliste isikuomaduste – aususe, kohusetunde, töökuse, initsiatiivikuse, koostöövalmiduse, nõrgematest hoolimise jms – väärtustamist, et tagada nende edukas toimetulek edasises elus.

KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK

Kooli põhieesmärgiks on arendada õpilast, anda õpilasele oskus otsustada ja valikuid teha haridustee kavandamisel ja elluviimisel.
Luua koolis võrdväärsed võimalused ja tingimused õpilaste individuaalsusi arvestava arengu toetamiseks ning õpi-, töö- ja elukeskkonnas toimetuleva vastutusvõimelise isiksuse kujunemiseks.
Kooli arengu võtmeküsimusteks on jätkusuutlikkus, uuendusmeelsus ja pidevalt täiustuv õpikeskkond, kus on loodud head tingimused nii formaal- kui ka huvihariduse omandamiseks kõigis kooliastmetes.

KOOLI ÜLESANDED

Kõigi õpilaste ja töötajate igakülgset arengut toetava turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine

Kvaliteetse hariduse võimaldamine

Õpilaste individuaalsusega arvestamine ja õpijõudluse toetamine

Õpilaste õpihuvi, õpioskuste ja positiivse minapildi kujundamine ning toetamine

Õpilaste sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemise toetamine

Tingimuste loomine võimetekohaseks toimetulekuks järgmisel haridustasemel ja igapäevaseselus


 Visioon, missioon, tegevuse eesmärk ja ülesanded
 Põhiväärtused
 Sündmused
 Uudised
 Ajalugu
 Vastuvõtu kord
 Dokumendid
 Juhtimisstruktuur
 Tööpakkumised
 Sponsorid
Galerii
Dokumendid
Dokumendiregister
© Leisi Keskkool - Kooli tn. 4, Leisi alevik, Saaremaa 94202
Telefon: (+372) 457 3248


tyhi